Vega 2017: I Put a Spell on You

Vega @ Blue Mountain, April 08

Polaris 2017: Dance of Life

Polaris @ Whitehall, March 18